Povećanje primanja radnika JANAF-a

U Zagrebu su, 16. rujna 2022., Uprava JANAF-a i sindikati sklopili Dodatak Kolektivnom ugovoru za JANAF d.d. U ime JANAF-a dodatak su potpisali predsjednik Uprave S. Adanić i član Uprave V. Veselica, a u ime SING-a predsjednica J. Pipunić. Dodatak Kolektivnom ugovoru sklopljen je na određeno vrijeme do 31. siječnja 2023. godine do kada važi i postojeći Kolektivni ugovor.

Dodatkom Kolektivnom ugovoru, koji će biti primjenjivan od 1. rujna 2022., dogovoreno je povećanje bruto primanja radnika za 7%. Povećanje će radnicima, počevši od listopada 2022., biti isplaćivano putem posebnog dodatka na plaću u bruto iznosu uvažavajući sve dodatke na plaću i uvjete rada u smjenama.

Spomenuta povećanja odnosit će se i na radnike koji u JANAF-u rade putem agencije.
S obzirom da će, u okviru paketa Vlade RH biti izmijenjen Pravilnik o porezu da dohodak kojim će biti povećani neoporezivi iznosi za nagrade za radne rezultate, regres, božićnicu, topli obrok i dar za djecu, dogovoreno je da će, nakon stupanja na snagu navedenog Pravilnika, socijalni partneri ponovno pokrenuti pregovore.

SING je zadovoljan sklopljenim dodatkom jer je Uprava JANAF-a ponovno pokazala socijalnu osjetljivost i prihvatila inicijativu sindikata za pregovore kako bi se očuvao standard radnika u uvjetima povećanja cijena i inflacije.

Nastavak je to kvalitetnog socijalnog dijaloga putem kojeg je Uprava već ranije, na inicijativu sindikata zbog povećanja cijena motornih goriva, povećala cijenu po kilometru troškova prijevoza, povećala limit za isplatu istog te isplatila radnicima početkom rujna iznos od 2.000,00 kn neto kako bi olakšala njihov materijalni položaj u uvjetima rastućih cijena proizvoda i usluga.