Tijela SING-a

Skupština

Skupština SING-a najviše je tijelo Sindikata. Svaka sindikalna podružnica ima pravo na jednog zastupnika i njegova zamjenika na svakih 40 članova sindikata, a ako je broj preostalih članova veći od 20, podružnica ima pravo na još jednog zastupnika i njegova zamjenika. Glavni povjerenici sindikalnih podružnica i profesionalni sindikalni povjerenici po položaju su zastupnici Skupštine.

Po tri zastupnika Skupštine i njihove zamjenike imenuju odbori mladih, žena i sl.

Predsjednik Skupštine SING-a je Vlatko Donković.

Statut SING-a možete pregledati ovdje: Statut

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor SING-a provodi nadzor nad financijskim poslovanjem i gospodarenjem imovinom Sindikata.

Predsjednik Nadzornog odbora je Berislav Lipovac.

Članovi Nadzornog odbora su: Davor Đureta, Dubravka Turk, Berislav Lipovac, Mario Pendić i Željka Silov.

Statutarni odbor

Statutarni odbor daje tumačenje Statuta SING-a, ocjenjuje usklađenost odluka sa Statutom i drugim aktima Sindikata.

Članovi Statutarnog odbora su: Bojan Deretić, Katica Ivandija, Renata Petek-Grahovac, Drago Štimac i Milan Štrk.

Glavno povjereništvo

Glavno povjereništvo SING-a najviše je tijelo Sindikata između dva zasjedanja Skupštine, a čine ga svi glavni povjerenici sindikalnih podružnica. Predsjednik Sindikata član je Glavnog povjereništva po položaju, a po jednog člana Glavnog povjereništva imenuju odbori žena, mladih i sl.

Izvršno povjereništvo

Izvršno povjereništvo je izvršno-operativno tijelo Sindikata. Čine ga predsjednik Sindikata i profesionalni sindikalni povjerenici.